Voorstelling kantoor

  Praktijkgebieden
  Advocaten

  Ereloon

  Voorwaarden

  Contact

Patrijzenlaan 12
9200 Dendermonde
T. + 32 (0) 477 28 00 17
F. + 32 (0) 52 52 90 12

 
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het kantoor aan hun cliŽnten leveren, tenzij het kantoor en de cliŽnt een schriftelijke overeenkomst sluiten welke elementen bevat die van onderhavige voorwaarden afwijken.

De cliŽnt wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden telkens wanneer hij een beroep doet op de diensten van ťťn van de advocaten van het kantoor.

Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliŽnt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de advocaat of het kantoor.

Artikel 2. Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van het kantoor, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering (dat tevens geldt als maximum waarvoor een advocaat of het kantoor kan worden aansprakelijk gesteld).

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliŽnt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliŽnt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliŽnt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 3. Betaalbaarheid erelonen


Indien er geen andere schriftelijke afspraken werden gemaakt met de cliŽnt, zijn de ereloonstaten betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst.

Indien de cliŽnt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren.

Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR.

Ingeval de cliŽnt een beroep doet op een rechtsbijstandverzekeraar, blijft cliŽnt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandverzekeraar.

Artikel 4. Einde en schorsing van de overeenkomst


Beide partijen kunnen op elke ogenblik een einde maken aan de overeenkomst of de overeenkomst schorsen. In dat geval zal elke partij de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen.

Artikel 5 Beroep op derden


Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is het kantoor, of haar medewerkers niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

De cliŽnt gaat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de cliŽnt en de advocaat, akkoord dat de advocaat, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een notaris, een privťdetective of andere deskundige, laat de cliŽnt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan de advocaat.

De cliŽnt vereffent steeds zelf de ereloonstaten van deze personen. De advocaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van deze kosten.

Artikel 6. Correctheid van de gegevens


De cliŽnt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliŽnt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het kantoor verstrekte informatie. De cliŽnt verbindt zich ertoe om het kantoor tijdig in te lichten over te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliŽnten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan het kantoor over te maken.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegdheid


De overeenkomst tussen het kantoor en de cliŽnt wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde exclusief bevoegd.

Web site and all contents © Copyright Jonas Van Weyenberg, All rights reserved.
Free website templates